Uppdatering angående 3:12-utredningen

Nyligen presenterades den s.k. 3:12-utredningen ”Förenkla och förbättra!” (SOU 2024:36). Syftet med utredningen har bland annat varit att undersöka hur reglerna kan förenklas och förbättras och att finna en balans i regelverket som skapar enkla och enhetliga regler. Utredningen omfattas av 800 sidor och finns att ladda ned via regeringens hemsida.

För den som istället vill ha en sammanfattning över de viktigare punkterna kommer den här.

Kommittén föreslår i betänkandet bland annat:

  • En ny modell för beräkning av gränsbeloppet/utdelningsutrymmet som bland annat innebär att dagens förenklingsregel och huvudregel ersätts med en gemensam regel och där beräkningen i stället ska göras med hjälp av ett grundbelopp. Grundbeloppet föreslås att uppgå till fyra inkomstbasbelopp (304 800 kr under 2024). Fördelningen ska ske i proportion till ägd andel.
  • Lönerna kommer även fortsatt att ligga till grund för beräkningen. Det s.k. löneuttagskravet och kapitalandelskravet (4 %) för att beräkna det lönebaserade utrymmet förslås dock slopas. Vid beräkningen av löneunderlag görs ett avdrag från lönesumman om åtta inkomstbasbelopp(609 600 kr under 2024).
  • Den årliga uppräkningen av det sparade utdelningsutrymmet (som sker idag) förslås slopas. Tidigare sparade utrymmen behålls.
  • Ett gemensamt takbelopp förslås införas för både hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst. Det gemensamma takbeloppet föreslås uppgå till 90 inkomstbasbelopp.
  • Att syskonkretsen (inklusive syskons make och barn) inte längre ska betraktas som närstående.
  • Att nuvarande karenstid om 5 år (vid bedömningen av hur länge en andel ska anses kvalificerad efter att en andelsägare har slutat att vara verksam i betydande omfattning i företaget) kortas med ett år, dvs karenstiden förslås uppgå till 4 år.
  • Utomståenderegeln föreslås kodifieras så att det är tydligt att det krävs att utomstående ägande om just 30 procent.

Vad händer nu?
Kommitténs förslag skickas nu på ut remiss till utvalda instanser, varav vår branschorganisation (FAR) är en. Sedan väntar en eventuell lagrådshantering innan en proposition läggs till riksdagen för beslut om lagändring. Det är alltså stor risk/chans att utredningens förslag ändras på vägen varför man bör vara försiktig med att agera utifrån detta förslag redan nu.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

För det fall ni har frågor kring det nu liggande förslaget och vilka effekter det kan få för dig eller ditt bolag är ni givetvis välkomna att kontakta oss på Frejs!