Öppettider helgdagar i maj och juni

Behöver du snart besöka oss?

Kristi Himmelsfärdshelgen:

20 maj        Receptionen bemannad 8-12
21 maj         Receptionen obemannad
22 maj        Receptionen obemannad

Nationaldagshelgen:

5 juni           Receptionen bemannad 8-12

Midsommarhelgen:

18 juni           Receptionen bemannad 8-12
19 juni           Receptionen obemannad

När receptionen är obemannad är det bra att kontakta sin revisor eller sin konsult direkt för att boka tid.

Vi önskar fint veckoslut och sköna helgdagar framöver!

Frejs utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen

Genom RI:s godkännande av vår utbildningsplan har vi fått tillstånd att bedriva teoretisk utbildning. Detta är ett viktigt steg för Frejs som arbetsgivare att internt kunna erbjuda våra medarbetare den teoretiska utbildningen inför revisorsexamen. Vi är övertygade om att detta stärker oss ytterligare både vid val av arbetsgivare och av revisor.

 

Globalisering, digitalisering och automatisering påverkar i hög grad revisionsbranschen. För att möta förändringen beslutades 2018 att utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor skulle ändras vilket ger revisionsbyråerna större flexibilitet vid rekryteringen men ställer samtidigt högre krav. I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att, utöver den praktiska utbildningen, även ge teoretisk utbildning för de medarbetare som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen.

 

Här kan du läsa mer om utbildning till att bli auktoriserad revisor:

https://www.revisorsinspektionen.se/bli-revisor/utbildning/godkannande-av-utbildningsplan/

Förtydligande från Tillväxtverket angående utdelning i samband med stöd för korttidsarbete

Förtydligande från Tillväxtverket kring villkor för korttidsarbete – utdelning inte förenligt med lagen.

De företag som har beviljats statligt stöd för korttidsarbete, bör vara medvetna om att aktieutdelning i samband med detta, inte är förenligt med lagen, enligt Tillväxtverkets och Finansutskottets preliminära analys. Det preliminära resultatet av analysen ger Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar vid avstämningar och avslut samt att reglera stödet därefter.

Företag som uppburit stöd har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Om Tillväxtverket finner att ett företag agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelning, kommer stödet att regleras och återbetalning att krävas. Denna information har funnits på Tillväxtverkets webbplats sedan i slutet av mars.

Källa: Tillväxtverket

Viktiga datum under maj månad 2020

04/05/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2019 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 

04/05/2020 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2018 – 30 september 2019
 • 1 november 2018 – 31 oktober 2019
 • 1 december 2018 – 30 november 2019
 • 1 januari 2019 – 31 december 2019

Räntan börjar att räknas fr o m den 5 maj.

 

12/05/2020| Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april
 • Inbetalning av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-mars (kvartalsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-december 2019 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon med bokslutsdatum den 31 december 2019 och som inte hade någon EU-handel under 2019

 

12/05/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari–december 2019 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2019

 

15/05/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april.

 

15/05/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april.

 

20/05/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten.

 

25/05/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten.

 

26/05/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2020

 

26/05/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl, för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2020

Ny, tillfällig lag underlättar vårens stämmor i rådande läge

En ny, tillfällig lag möjliggör för bolag och föreningar att genomföra sina stämmor med färre deltagare på plats.

Spridningen av det nya coronaviruset får effekter för företagen när det är dags för vårens alla bolags- och föreningsstämmor, då många aktieägare och föreningsmedlemmar har svårt att delta på plats.

Den nya lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor utökar möjligheterna till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande i stämman genom ombud, även om sådana möjligheter inte angetts i bolagsordningen eller kallelsen till stämman. På så sätt kan antalet personligen närvarande hållas nere samtidigt som aktieägare och medlemmar behåller så mycket inflytande som möjligt.

Lagen trädde i kraft den 15 april och upphör att gälla vid årets utgång.

 

Källa: FAR