Avisering om utredning från Regeringen

Utredning om 3:12-reglerna

Bakgrunden till 3:12-reglerna för delägare med kvalificerade andelar i fåmansföretag är skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och kapitalinkomster. Reglerna ska motverka möjligheten att omvandla arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster.

Regeringen vill nu tillsätta en utredning som ska se över beskattningen av utdelningar och kapitalvinster i fåmansföretag. Man menar att det är viktigt att upprätthålla syftet med reglerna, att arbetsinkomster ska beskattas som just arbetsinkomster och inte som lägre beskattade kapitalinkomster. Utredningen ska även följa utvecklingen av de nya regler som infördes från 1 januari 2014, och återkomma till riksdagen om det finns behov av ytterligare justeringar.

Utredning om paketering av fastigheter

Regeringen hänvisar till de långtgående möjligheterna till uppskjuten beskattning när en tillgång avyttras inom en koncern. Beskattning sker istället när tillgången lämnar koncernen. Genom paketering av tillgångar i dotterbolag kan man dock få skattelättnader även när tillgångar säljs externt. Paketering är möjlig för alla typer av tillgångar, men får större betydelse för tillgångar med lång avskrivningstid såsom fastigheter.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över förekomsten av fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering. Utredningen ska även titta på frågan om fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om en lagändring av detta skäl är motiverad.